Otakar Procházka, Kytice - Klid, r.05, tempera 29,5x42cm ZAMLUVENO DO 12.9.